Achromatopsie en de zorgverzekering 

Al jaren waren er grote problemen met de vergoeding van donkere contactlenzen voor onze doelgroep. Ook brillen met filterglazen werden bijna nooit vergoed. Veel achromaten beschouwden dit als een groot onrecht. Immers lichtschuwheid is een van de belangrijkste problemen bij onze handicap. Op de algemene contactdag van 11 februari 2006 is uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Bij de deelnemers bestond overeenstemming over de noodzaak voor een collectieve actie met als doel het opnemen van donkere lenzen voor mensen met achromatopsie in de Regeling hulpmiddelen.

Deze actie heeft resultaat opgeleverd! 

Vanaf 1 januari 2009 wordt de Regeling Zorgverzekering aangepast wat betreft de lenzen. Achromatopsie wordt met naam en toenaam genoemd in de gewijzigde wettekst. Dat is dus erg positief, daar kan een zorgverzekeraar moeilijk om heen. Zie hiervoor de PDF-bijlage Wijziging Regeling Zorgverzekering 2009, pagina 4 eerste kolom halverwege.
Wel is er een eigen bijdrage verschuldigd van €100,- per jaar als lenzen minder lang dan een jaar gedragen worden.
Voor mensen met achromatopsie die op dit moment hun lenzen niet vergoed krijgen is vanaf januari 2009 het moment om gekleurde contactlenzen te gaan declareren bij hun verzekeraar. Omdat dit nu in de wet geregeld is, mag er eigenlijk geen verschil meer zijn tussen de zorgverzekeraars. Iedere zorgverzekeraar moet nu vergoeden, weliswaar met €100,- eigen bijdrage per jaar.
Wij hebben een voorbeeldbrief (word document) gemaakt die u kunt gebruiken. Hier moet u de eigen gegevens in vermelden. U moet meesturen een bewijs van de diagnose achromatopsie, een recent voorschrift van een oogarts voor donkere lenzen, als het kan op dit voorschrift ook weer de vermelding van ‘achromatopsie’ en ‘fotofobie’. En een rekening van de lenzen. U kunt lenzen zelf bestellen via een goede opticien, u kunt de lenzen ook verkrijgen via de gespecialiseerde bedrijven in diverse ziekenhuizen (Visser, Oculenti etc.). De lenzen van Lunelle zijn halfjaarslenzen. Sommigen gebruiken de lenzen langer, dat raden wij sterk af, zeker nu er een vergoedingsmogelijkheid is gecreŽerd.

Achtergrond (historie)

De aanspraak op hulpmiddelen was geregeld in de Regeling Zorgverzekering, zoals deze gold per 1 januari 2006. In deze regeling werden donkere lenzen niet expliciet genoemd. Wel werden in artikel 13 van deze regeling (1e lid, sub. D) de bijzondere optische hulpmiddelen genoemd. Wij zijn van mening dat donkere lenzen aangemerkt dienen te worden als “bijzondere optische hulpmiddelen”. Achromatopsie was echter niet opgenomen in de lijst met medische indicaties (te vinden in de bijlage van de Regeling) waarvoor vergoeding van bijzondere optische hulpmiddelen mogelijk was. Wel werd in de regeling bepaald dat vergoeding mogelijk is bij bijzondere individuele zorgvragen. Deze formulering liet ruimte voor interpretatie voor de individuele verzekeraars en verklaart waarschijnlijk ook waarom verschillende verzekeraars zich verschillend opstellen.

Welke hulpmiddelen wel of niet op de lijst van de Regeling worden opgenomen, wordt mede bepaald door het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ onderzoekt en rapporteert jaarlijks aan de Minister gesignaleerde knelpunten in de verstrekking van hulpmiddelen. Als basis voor dit rapport dient de Signaleringslijst hulpmiddelen.

Aktie 2006 - 2008

Op de algemene contactdag van 2006 werd afgesproken dat wij als Achromatopsie Nederland (AchroNED) een rapport opstellen waarin de medische en sociale noodzaak van het dragen van contactlenzen als bijzonder optisch hulpmiddel voor achromaten wordt onderbouwd. Het rapport vormde de basis voor een verdere strategie gericht op het overtuigen van CVZ zodat het college donkere contactlenzen voor achromaten opneemt in de Signaleringslijst hulpmiddelen en hierover een positie advies geeft aan de Minister.

Met hulp en ondersteuning van een aantal deskundigen werd een document opgesteld waarin uitgelegd wordt wat Achromatopsie is, en waarom de contactgroep vindt dat deze hulpmiddelen weer in het voorzieningenpakket van de zorgverzekeraars moet worden opgenomen. Deze is opgestuurd naar CVZ en AGIS. 

Het document staat op deze website en is hier te downloaden (PDF-bestand).